5w4 vs 7w8. Isso apontaria para o tipo 7w8. This type takes p